Činnost a cíle skupiny

Česká národní skupina AIPPI je součástí Mezinárodního sdružení pro ochranu duševního vlastnictví (Association internetional pour la protection de la propriété intellectuelle, International Association for the Protection of Intellectual Property, Internationale Vereinigung fur den Schutz des geistigen Eigentums), mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Ženevě. Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví, které je všeobecně známé pod odvozeným názvem AIPPI, je jednou z nejdůležitějších mezinárodních organizacích, věnujících se rozvoji a pokroku v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví.

 

Jedná se o politicky neutrální neziskovou mezinárodní organizaci, která sídlí ve Švýcarsku a má více jak 8000 členů, kteří reprezentují více jak 100 zemí světa. www.aippi.org

 

Činnost a cíle skupiny

Česká národní skupina přispívá k uskutečňování cílů sledovaných Mezinárodním sdružením AIPPI a podporuje jeho činnost zejména tím, že se aktivně podílí na práci AIPPI zpracováním odborných otázek a účastí v jeho orgánech; podporuje rozvoj českého zákonodárství a mezinárodních vztahů v oblasti ochrany duševního vlastnictví; a pořádá semináře a jiné akce se zaměřením na duševní vlastnictví.

Skupina podporuje zájem veřejnosti o právo duševního vlastnictví, jeho ochranu a jeho využití při podnikání a přispívá k šíření a výměně informací a vzdělávání v této oblasti.

Skupina při sledování svých cílů spolupracuje s příslušnými úřady veřejné správy České republiky, zejména Úřadem průmyslového vlastnictví, popř. i s mezinárodními a nadnárodními institucemi, vyvíjejícími činnost v oblasti duševního vlastnictví, s profesními komorami sdružujícími odborníky v oblasti práva duševního vlastnictví, jakož i se soukromými spolky, sdruženími a jinými mezinárodními nevládními organizacemi, působících v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

 

Historie

Československá národní skupina AIPPI jako národní složka Mezinárodního sdružení pro ochranu průmyslového vlastnictví vznikla ve dvacátých letech minulého století a působila s přerušením v době druhé světové války a období 1953-1966 až do rozdělení Československé republiky v r. 1992.

Na tomto základě pak byla se souhlasem ministerstva vnitra ČR v r. 1993 založena Česká národní skupina Mezinárodního sdružení pro ochranu průmyslového vlastnictví.

Vznik Mezinárodního sdružení AIPPI, které přijalo Českou národní skupinu AIPPI za svého člena v červnu 1994, se vztahuje k roku 1897, krátce poté, co byla podepsána Pařížská dohoda o ochraně práv z průmyslového vlastnictví v roce 1883. Na základě iniciativy předních vědeckých pracovníků a právních odborníků se konala zakládající schůze v Bruselu dne 8. května 1897 a v říjnu 1987 se konal první kongres ve Vídni s dalším společenským programem v Budapešti. Kongresy se konaly zpočátku každoročně, poté byly nahrazeny zasedáními až do začátku První světové války, kdy došlo nucenému přerušení činnosti v roce 1914. Opětovné zahájení činnosti sdružení se konalo v roce 1925. Pod vedením švýcarského patentového zástupce Eugena Bluma, se centrum důležitosti AIPPI přestěhovalo do Švýcarska. V důsledku Druhé světové války byla činnost sdružení podruhé přerušena od roku 1938 do 1946. Rozvoj AIPPI do dnešní plynule pokračuje. Zpočátku s důrazem na země Západní Evropy se AIPPI stalo skutečnou mezinárodní asociací, která zahrnuje státy Severní a Jižní Ameriky, státy Východní Evropy, Asie, Austrálie a Afriky.

V roce 1997 AIPPI slavilo své Stoleté výročí ve Vídni a Budapešti. Ve své dlouhé historii AIPPI přijalo více jak 700 Rozhodnutí a Zpráv. Předložení těchto dokumentů mezinárodním vládním organizacím, zejména WIPO, přispělo k vývoji, rozvoji a harmonizaci mezinárodní ochrany duševního vlastnictví.

Na plenárním shromáždění dne 9. března 2016 byl schválen návrh výboru na změnu stanov, které jsou v souladu s novými předpisy. Současně se schválením nových stanov došlo k drobné změně v názvu skupiny - Česká národní skupina Mezinárodního sdružení pro ochranu duševního vlastnictví - AIPPI, z.s. 

 

Stanovy České národní skupiny AIPPI jsou k nahlédnutí zde.